સ્નેહિશ્રી,

આપણા બાળકનું વર્ષ 2023 - 24 માટે અમારી સ્કૂલમાં એડમિશન મેળવવા માટે આ ફોર્મ ભરી સબમિટ કરો. અમે આપનો સંપર્ક કરીશું.આ ફોર્મ દ્વ્રારા આપની માહિતી માત્ર સ્કૂલને જ મળશે. સ્કૂલ દ્વ્રારા આપને રૂબરૂ બોલાવી જે - તે ધોરણમાં સીટ અવેલેબલ હશે તે મુજબ સ્કૂલ પરથી ફોર્મ આપવામાં આવશે તે સબમિટ કરાવ્યા બાદ એડમિશન કન્ફોર્મ ગણાશે.

1) ગ્રેડ પસંદ કરો

2) માધ્યમ:-

3) વિધાર્થીનું નામ (અટક લખવી) :-

4) લિંગ : કુમારકન્યા

5) વિધાર્થીની જન્મતારીખ :-

6) પિતાનુંનામ :-

7) માતાનું નામ :-

8) એડ્રેસ :-

9) મોબાઈલ નંબર :- મમ્મી : પપ્પા :

10) હાલ કંઈ સ્કૂલ માં ભણે છે.

આપને સ્કૂલ વિશે વિશેષ માહિતી જાણવી હોય તો અમને કહો, અમે આપનો સંપર્ક કરીશું.